Skip to main content

Všeobecné obchodní podmínky

 

Stáhnout ve formátu Adobe PDF (.pdf)

 

Společnost Project ZERO, s.r.o., IČO: 09090703, se sídlem Sportovní 917/3, 742 21 Kopřivnice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 82000 (dále také jen „Zhotovitel“ nebo „Project ZERO s.r.o.“). Kontaktní údaje Zhotovitele jsou uvedeny na internetových stránkách Zhotovitele na adrese www.projectzero.cz.

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Project ZERO s.r.o. (dále také jen „Všeobecné obchodní podmínky“) jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo (dále také jen „Smlouva“), ve které je na tyto Všeobecné obchodní podmínky odkazováno ve smyslu ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen „Občanský zákoník“), a která je uzavřena mezi společností Project ZERO s.r.o. jako Zhotovitelem a Objednatelem uvedeným ve Smlouvě (dále také jen „Objednatel“) a jejímž předmětem je provedení Díla uvedeného ve Smlouvě (dále také jen „Dílo“). Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele (dále také jen „Smluvní strany“) ze Smlouvy o dílo.

 

2. ZPŮSOB OBJEDNÁNÍ DÍLA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Nabídky prodávajícího, včetně údajů k obrázkům, popisům a jiným výkonovým parametrům jsou nezávazné, pokud nebylo výslovně písemně dohodnuto jinak.

Zhotovitel v potřebných případech po předchozím souhlasu objednatele provede zaměření díla v místě plnění, o čemž je sepsán formulář instalace. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost pro správné zaměření a předat mu veškeré potřebné informace.

Za objednávku je prodávající oprávněn považovat jakkoliv projevenou vůli kupujícího, tedy zejména písemně, e-mailem, ale také ústně. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy dojde ke shodě mezi návrhem na uzavření smlouvy a její akceptací. Uzavření smlouvy musí být definitivně stvrzeno podpisem obou smluvních stran a pak tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Nedílnou součástí smlouvy je i specifikace díla, kterou je zákazník povinen překontrolovat a stvrdit svým podpisem. Uzavřenou smlouvu je možno dále měnit nebo doplňovat jen formou písemného dodatku. Dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

 

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je závazek dodavatele coby zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu dohodnutou za jeho provedení.

Dílem se rozumí zejména zhotovení jakýchkoliv stavebních prvků, součástí, úpravy stávající elektroinstalace a dalších předmětů dle specifikace předmětu díla uvedeného ve smlouvě, jakož i dodání a montáž těchto předmětů na místě uvedeném objednatelem ve smlouvě dle sjednaných podmínek, pokud smlouva nestanoví jinak.

 

4. KUPNÍ CENA

Zhotovitel si vyhrazuje právo osobně dohodnout s konkrétním objednatelem cenové a platební podmínky konkrétního objednaného díla, a to odlišně od VOP, platného ceníku a jiných smluv. Slevy a jakékoliv jiné srážky z celkové ceny díla podléhají písemné dohodě smluvních stran.

Nebezpečí škody na věci (části dodávky) přechází na Objednatele v době převzetí komponentů od dopravce.

Objednatel v případě, kdy při převzetí věci od dopravce zjistí vizuální kontrolou vadu, obratem kontaktujte Zhotovitele na email: info@projectzero.cz, kde danou situaci popíše a přiloží fotodokumentaci, aby mohl Zhotovitel věc obratem reklamovat. V případě, že takto Objednatel neučiní, přechází škoda na Objednatele.

Zničení a poškození díla nebo jeho části v době, kdy došlo k přechodu nebezpečí škody na věci na Objednatele, nemá vliv na povinnost Objednatele řádně a včas zaplatit cenu díla.

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Celková cena Díla je výslovně sjednána ve Smlouvě (dále jen „Cena díla“).

Úhrada Ceny Díla:

Cena díla je hrazena po částech, tak jak je uvedeno ve Smlouvě.

Lhůta splatnosti zálohové faktury je 7 kalendářních dnů ode dne vystavení, lhůta splatnosti faktury daňového dokladu je 14 dnů, pokud na daném dokladu není uvedeno jinak.

Pokud je peněžité plnění hrazeno bezhotovostně, je povinnost Objednatele uhradit příslušnou částku Zhotoviteli splněna dnem připsání předmětné částky na bankovní účet Zhotovitele, který je uvedený ve faktuře.

Pro případ prodlení Objednatele s úhradou faktur Zhotovitele na úhradu Celkové ceny díla anebo zálohových faktur se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,01 % z nezaplacené ceny Díla za každý započatý den prodlení. Po dobu prodlení Objednatele se zaplacením Celkové ceny Díla anebo její části je Zhotovitel oprávněn pozastavit provádění Díla.

Dílo je až do úplného zaplacení Celkové ceny Díla ve vlastnictví Zhotovitele.

Pokud by měly proběhnout vícepráce, které vzniknou jako nový požadavek nad rámec Smlouvy o dílo, VOP a Nabídky, bude k nim sepsán dodatek ke Smlouvě o dílo.

 

6. SOUČINNOST OBJEDNATELE A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

Smluvní strany se dohodly, že žádost o poskytnutí Dotace bude podána pouze elektronicky prostřednictvím portálu AIS SFŽP ČR.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost ke splnění Smlouvy a provedení Díla. Objednatel se zavazuje zejména:

 • zmocnit Zhotovitele na základě písemné plné moci k jednání se třetími stranami, bude-li to ke splnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy potřebné
 • poskytnout Zhotoviteli součinnost při jednání s dotčenými úřady, distributorem elektrické energie, Ministerstvem životního prostředí
 • sdělit Zhotoviteli kód, který si Objednatel pro účely podání a vyřízení žádosti o poskytnutí Dotace vygeneroval na portálu AIS SFŽP (dále jen „kód“), přičemž poskytnutí kódu se považuje za zmocnění Zhotovitele Objednatelem k podání žádosti o poskytnutí
 • poskytnout Zhotoviteli veškeré informace a další součinnost při zpracování podkladů pro žádost o Dotaci tak, aby Zhotovitel mohl takovou žádost řádně vyplnit a podat,
 • zajistit Zhotoviteli přístup na Místo plnění po celou dobu plnění Smlouvy Zhotovitelem.

 

Pokud Objednatel neudělí Zhotoviteli na základě žádosti Zhotovitele písemnou plnou moc k zastupování při jednání s dotčenými subjekty bezodkladně, nejpozději však do 5 dnů od doručení výzvy zhotovitele, je objednatel povinen jednat ve věci samostatně, ačkoliv se na základě Smlouvy zavázal k takovému jednání zhotovitel. Výsledky jednání Objednatel bezodkladně předá Zhotoviteli. Termín pro zhotovení a předání Díla se prodlužuje o 4 týdny, plus o dobu, po kterou má ve věci jednat podle tohoto odstavce Objednatel.

Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytnutí součinnosti z jeho strany je nezbytné pro splnění povinností ze strany Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy, a že v případě neposkytnutí takové součinnosti není Zhotovitel povinen splnit povinnosti, ke kterým součinnost Objednatele nebyla poskytnuta. Objednatel bere na vědomí, že jednotlivé neposkytnutí součinnosti může mít za následek nesplnění, nebo oddálení jiné povinnosti Zhotovitele a na Zhotoviteli nelze neposkytnutím součinnosti Objednatele uplatňovat jakoukoli náhradu škody, která v souvislosti s tímto jednáním Objednateli vznikla.

Objednatel dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud Zhotovitel i přes nedostatek součinnosti ze strany Objednatele splní své závazky, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli náklady vzniklé v této souvislosti a Objednatel je povinen je Zhotoviteli na jeho výzvu uhradit. Termín pro zhotovení a předání Díla se prodlužuje o dobu, po kterou Objednatel neposkytoval Zhotoviteli potřebnou součinnost.

Objednatel bere na vědomí, že v případě neposkytnutí potřebné součinnosti Zhotoviteli může dojít k zamítnutí žádosti o přidělení Dotace. V takovém případě není Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli slevu na celkovou cenu díla.

Má-li Objednatel za to, že nastaly okolnosti, které mohou mít vliv na plnění jeho součinnosti, neprodleně tuto skutečnost oznámí Zhotoviteli, přičemž uvede podrobnosti o povaze, pravděpodobném trvání a pravděpodobných následcích takových okolností.

Objednatel bere na vědomí, že instalací FVE v Místě plnění, mohlo dojít ke změně poměrů na střeše nemovitosti v Místě plnění a v této souvislosti je potřebné provést vyhodnocení této změny ve vztahu k jímací soustavě (hromosvod a jeho příslušenství) příslušným odborníkem a provést případně úpravy této jímací soustavy. Objednatel bere na vědomí, že vyhodnocení stavu jímací soustavy na nemovitosti, kde provedena instalace FVE, stejně jako potřeba jejich případných úprav není součástí Díla a Objednatel si musí tyto činnosti zajistit samostatně a na své náklady, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

 

7. ZHOTOVENÍ DÍLA ZAHRNUJE

 1. Přípravu a podání „Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě” příslušnému distributorovi elektrické energie, pokud je to k realizaci Díla potřebné, a jestliže k tomuto bude udělena Objednatelem Zhotoviteli plná moc.
 2. Zpracování projektové dokumentace potřebné pro podání žádosti o dotaci viz bod 6., článek 7.
 3. Vyhotovení energetického posudku
 4. Dodání veškerých montážních prací, komponentů a materiálů nutných k řádnému provedení Díla.
 5. Provedení zkoušky funkčnosti Díla.
 6. Provedení výchozí revize Díla.
 7. Zajištění připojení díla (FVE) do distribuční sítě a vydání potvrzení o Prvním paralelním připojení do distribuční sítě.
 8. Přípravu a podání žádosti o poskytnutí dotace z programu Nová zelená úsporám („Dotace“) u Státního fondu životního prostředí ČR, a to elektronicky prostřednictvím portálu Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen „AIS SFŽP ČR“), pokud k tomuto bude Zhotoviteli Objednatelem udělen přístup.
 9. Informování zákazníka o přiznání dotace.

8. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu a za podmínek stanovených ve Smlouvě o dílo, v souladu s platnými právními předpisy a s příslušnými technickými normami (ČSN, EN).

Zhotovitel se zavazuje práce na Díle provádět v souladu s bezpečnostními, protipožárními předpisy a předpisy na ochranu životního prostředí.

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s potřebnou péčí a ve stanovené lhůtě.

Termíny a jejich plnění

1) Termín zahájení:

Zhotovitel zahájí realizaci Díla do 10 pracovních dnů od přijetí první zálohové platby od Objednatele, pokud ve Smlouvě není výslovně sjednáno zahájení provádění Díla v jiném okamžiku.

2) Termín provedení:

Zhotovitel je povinen Dílo provést a předat Objednateli v termínu sjednaném ve Smlouvě.

Zhotovitel je oprávněn Dílo dokončit nebo jednotlivou etapu provádění Díla i před sjednaným termínem dokončení a Objednatel je povinen dříve dokončené Dílo nebo jednotlivou etapu nebo celek provádění Díla převzít.

3) Prodloužení termínu provedení Díla:

3.1. Zhotovitel je oprávněn přiměřeně prodloužit termín provedení Díla v případě zpoždění či očekávaného zpoždění plnění Smlouvy, pokud bylo provádění Díla opožděno z některého z níže uvedených důvodů:

 1. a) byla dohodnuta změna nebo jiná významná odchylka v kvantitě nebo specifikaci kterékoliv položky Díla zahrnuté ve Smlouvě, za předpokladu, že požadavek na změnu kvantity vznese Objednatel až po uhrazení první zálohové platby;
 2. b) nepředvídatelné klimatické podmínky v místě plnění;
 3. c) nepředvídatelný nedostatek pracovníků nebo zboží a věcí určených k provedení Díla způsobený zejména epidemií, změnami v zákonech, občanské nepokoje, nebo kroky výkonné moci, jakož i jinými okolnostmi, které nemohl Zhotovitel předvídat ani při vynaložení veškeré možné péče, toto prodloužení ze strany Zhotovitele je možné maximálně 2x po dobu 30 kalendářních dnů;
 4. d) zdržení způsobené orgány státní správy, samosprávy nebo lokálním distributorem elektrické energie;
 5. e) jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné Objednateli nebo jakékoliv třetí osobě odlišné od Zhotovitele;
 6. f) zpoždění má důvod v okolnostech, které nemohl Zhotovitel předvídat ani při vynaložení veškeré přiměřené péče (vyšší moc);
 7. g) v případě, že dojde k přerušení provádění Díla na základě důvodů na straně Objednatele, a Objednatel tuto skutečnost nesdělí písemnou formou (email) Zhotoviteli nejpozději 3 dny před termínem montáže, posouvá se termín provedení Díla o počet dnů, po které tato překážka na straně Objednatele trvá, Objednatel je povinen uhradit vícenáklady související s takovým přerušením provádění Díla;
 8. h) v případě, že dojde po podpisu Smlouvy o dílo ke změně připojovacích podmínek do distribuční sítě, prodlužuje se termín provedení Díla o 30 kalendářních dnů, o této skutečnosti je Zhotovitel povinen informovat Objednatele nejpozději 3 pracovní dny od chvíle, kdy tato skutečnost byla zveřejněna distributorem el. Energie;
 9. i) v případě nedodržení splatností Zhotovitelových faktur se termín dokončení Díla posouvá o počet dnů, o které se Objednatel opozdil s ú

3.2. Jestliže se Zhotovitel domnívá, že má na základě důvodů uvedených v bodech a) až f) odstavce 3.1 tohoto článku výše nárok na prodloužení lhůty pro dokončení Díla, oznámí to písemně Objednateli bez zbytečného odkladu; v oznámení uvede důvody a předpokládanou délku prodloužení termínu provedení Díla nebo jeho jednotlivých etap nebo celků, za písemnou formu se považuje i sdělení v rámci e-mailové komunikace.

3.3. Pokud dojde k prodloužení termínu zhotovení Díla z důvodů uvedených v bodech a) až i) odstavce 3.1 tohoto článku výše, nemá Objednatel nárok na uplatnění náhrady škody.

3.4. Pokud nastaly okolnosti bránící provedení Díla, které nezapříčinil ani Objednatel, ani Zhotovitel, a trvají po dobu 180 dnů a více, má každá Smluvní strana nárok na písemné podání výpovědi Smlouvy druhé Smluvní straně s 30denní výpovědní lhůtou za účelem ukončení Smlouvy. V tomto případě si Smluvní strany vrátí vzájemně poskytnutá plnění.

 

9. MÍSTO PLNĚNÍ

Objednatel předá Zhotoviteli na základě jeho výzvy místo provádění Díla (dále také jen „Místo plnění“).

Objednatel je povinen zajistit Zhotoviteli v Místě plnění možnost využití sociálního zařízení a elektrické energie v rozsahu požadovaném Zhotovitelem. Náklady s odběrem vody a elektrické energie nese Objednatel.

Objednatel je povinen před zahájením provádění Díla sdělit Zhotoviteli veškeré informace o stavu místa a stavby, které jsou významné pro provedení Díla a jeho kvalitu, zejména o stavu elektroinstalace stavby, stavu jejího zdiva, střechy a dalších potřebných prostor a dále informace z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. V případě, že v průběhu provádění Díla bude zjištěno, že Objednatel nesdělil Zhotoviteli informace uvedené v tomto bodě, budou přičteny důsledky situace vzniklé z neznalosti těchto informací Zhotovitelem k tíži Objednatele a Zhotovitel nenese odpovědnost za vzniklé prodlení při provádění Díla.

Objednatel je povinen pro hladký průběh provádění Díla dodržet tyto podmínky:

 1. a) domovní rozvaděč je osazen jističi a propojen s distribuční sítí, v případě novostavby doporučujeme konzultaci s technickým pracovníkem Zhotovitele;
 2. b) místo k osazení komponentů na zeď je připraveno k instalaci, na umístění bateriového uložiště doporučujeme vyčleněný prostor o rozměru 1,5 m x 1,5 m;
 3. c) pokud dojde před instalací ke změně střešní krytiny, je nutné tuto skutečnost neprodleně oznámit Zhotoviteli a dodat nové fotografie střechy, včetně krytiny;
 4. d) zajistit dostatečný WIFI signál v místě umístění střídače se šifrováním WPA/WPA2-PSK. Případné zesílení signálu Zhotovitelem je součástí víceprací.
 5. e) elektroměrový rozvaděč má dostatek prostoru pro montáž 4Q elektroměru a krizového HDO, úpravy lze zadat Zhotoviteli za příplatek viz Smlouva;
 6. f) instalace FVE s ukládáním přebytků do bojleru je podmíněna nachystaným bojlerem s 1F nebo 3F spirálou určenou na elektrický ohřev s vlastním termostatem, bojler při instalaci FVE je již napuštěn a připojen na vodovodní systém;
 7. g) v případě, kdy Objednatel nesouhlasí s uložením kabeláže do bílé lišty, je povinen připravit zeď na zapravení na vlastní náklady, případně může využít nabídky Zhotovitele;
 8. h) umožnit parkování pro Zhotovitele při instalaci FVE na pozemku Objednatele.

Objednatel je povinen zabezpečit materiál včetně součástí Díla dodaný na Místo plnění proti poškození, zničení, krádeži nebo vandalismu, a to až do doby převzetí Díla Objednatelem nebo okamžiku, kdy se Dílo považuje za převzaté.

Pokud není Místo plnění nebo přístup k Místu plnění uzpůsoben pro zahájení a provádění Díla, o čemž je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně informovat, posouvá se termín zhotovení Díla o dobu, než bude Místo plnění nebo přístup k němu uzpůsoben pro zahájení provádění Díla.

Jestliže Zhotovitel při provádění Díla narazí na překážky nebo fyzické podmínky, které ani jako zkušený Zhotovitel nemohl přiměřeně předvídat, a jestliže je Zhotovitel toho názoru, že v důsledku těchto okolností mu vzniknou dodatečné náklady a/nebo bude nutné prodloužit dobu provádění Díla, je povinen o tom uvědomit Objednatele. V oznámení Zhotovitele musí být uvedena povaha překážek a/nebo fyzických podmínek, s vysvětlením jejich předpokládaného dopadu, popis opatření, která podnikl nebo hodlá podniknout, jakož i rozsah předpokládaného zpoždění nebo narušení realizace prací.

 

10. DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

Závazek Zhotovitele provést řádně Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním.

Po nainstalování FVE bude Objednateli předán k podpisu Předávací protokol o provedení stavby fotovoltaického systému (dále „Předávací protokol“) s rozpisem použité technologie.

Zhotovitel zajistí výchozí revizi Díla před předáním díla a podpisem Předávacího protokolu.

Součástí Díla ani jeho ceny není projekt jímací soustavy, úprava jímací soustavy po instalaci FVE ani revize jímací soustavy.

V případě, že FVE v okamžiku předání vykazuje vady anebo nedodělky, které nebrání jejímu užívání a FVE je schopná provozu, zaznamenají se tyto vady a nedodělky na FVE do Předávacího protokolu. Zhotovitel je povinen případné vady a nedodělky odstranit do 30 kalendářních dnů od podpisu Předávacího protokolu.

Pokud Objednatel odmítne FVE převzít, i přestože byla FVE schopna provozu a nevykazuje vady a nedodělky, má se za to, že FVE byla řádně dokončena, a že došlo k převzetí FVE Objednatelem. Nepřevzetí FVE znemožňuje Zhotoviteli dokončit celý rozsah Díla, včetně podání žádosti o dotaci.

Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou pokutu ze strany distributora elektrické energie v případě neoprávněného spuštění FVE Objednatelem, tzn. zejména v případě, že dojde ke spuštění před vydáním Potvrzení o prvním paralelním připojení do distribuční soustavy.

 

11. DOTACE A JEJÍ NÁHRADA

 1. Zhotovitel prohlašuje, že Dílo bude splňovat požadavky Programu Nová zelená úsporám 2030 vedeného Státním fondem životního prostředí na získání Dotace, přičemž její konkrétní výše je uvedena ve Smlouvě o dílo.
 2. Objednatel bere na vědomí, že získání Dotace je závislé na dalších kritériích, které pokud nastanou, představují překážku získání Dotace (dále jen „Překážka“), přičemž tato kritéria jsou dány aktuálními podmínkami Programu v době řízení o udělení Dotace vyhlášené Státním fondem životního prostředí. Zejména nikoliv výlučně se jedná o následující Překážky:
 3. a) došlo-li k čerpání dotace z Programu, případně jiného dotačního programu, se kterým by získání Dotace bylo v kolizi,
 4. b) existence dluhů Objednatele vůči orgánům státní správy, finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, Státnímu fondu životního prostředí, Ministerstvu životního prostředí či jinému orgánu veřejné správy,
 5. c) v případě novostavby, není-li zkolaudovaná jako rodinný dům anebo nemá číslo popisné,
 6. e) dojde k prodlení s kolaudací, pokud stavba, na které se Dílo provádí, je novostavbou,
 7. f) dojde k prodlení s úhradou konečné faktury Zhotovitele,
 8. g) kolize s jinou žádostí o dotaci v rámci Programu,
 9. h) existence solárních kolektorů na ohřev vody, které vylučují nebo omezují možnost získání Dotace v podoblasti C.3.4. a C.3.9 podmínek NZÚ,
 10. ch) existence jiné žádosti o dotaci v souvislosti s fotovoltaickou elektrárnou,
 11. i) absence nebo omezení práva Objednatele nakládat se stavbou, na které se provádí Dílo, zejména z důvodu soudcovského nebo exekutorského zástavního práva, nařízení exekuce vůči Objednateli, existence příkazu k prodeji stavby, na které se provádí Dílo, zajištění stavby, na které se Dílo provádí ve smyslu ust. 78 a násl. zákona č. 141/1961 Sb. trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, stavby, na které se Dílo provádí, není součástí majetkové podstaty v insolvenčním řízení,
 12. j) dílo není umístěno na stavbě evidované v katastru nemovitostí, popřípadě jiné stávající stavbě umístěné na pozemku náležícím k řešenému rodinnému domu,
 13. k) v případě, že by při evidenci žádosti o Dotaci došlo z důvodu vyčerpání alokovaných prostředků na Program k oznámení o přijetí do zásobníku nebo by systém evidence žádostí o Dotaci neumožnil žádost podat, neplatí článek VIII. Smlouvy o dílo, přičemž jakmile bude k dispozici další dotační titul, parametrově odpovídající původní Dotaci, resp. Programu, Zhotovitel ihned započne s vyřizováním Dotace,
 14. l) jedná-li se o FVE, která je součástí Díla, a která byla uvedena a započítána v průkazu energetické náročnosti budovy pro stavební řízení a zároveň se jedná o FVE, která byla realizována a jejíž cena byla uhrazena (byť i částečně formou záloh) dříve než za 2 roky po datu řádného dokončení rodinného domu představujícího Nemovitost, přičemž za datum řádného dokončení je považováno datum zápisu dokončení rodinného domu – Nemovitosti uvedené v katastru nemovitostí,
 15. m) jedná-li se FVE, které je součástí Díla, a která nebyla uvedena a započítána v průkazu energetické náročnosti budovy pro stavební řízení a zároveň se jedná o FVE, která byla realizována a jejíž cena byla uhrazena (byť i částečně formou záloh) dříve než po datu řádného dokončení rodinného domu představujícího Nemovitost, přičemž za datum řádného dokončení je považováno datum zápisu dokončení rodinného domu – Nemovitosti uvedené v katastru nemovitostí. Současně platí, že pokud Objednatel úmyslně i neúmyslně zatajil nebo nesdělil Zhotoviteli výše uvedené skutečnosti, které mohou ovlivnit získání Dotace, není Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli Garantovanou dotaci v podobě případné slevy z celkové ceny Díla dle článku IV. odst. 3 Smlouvy o dílo.

 

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKY A REKLAMACE, ŠKODY

Vady a záruky FVE:

 1. Zhotovitel odpovídá za to, že FVE bude provedena podle podmínek Smlouvy a bude mít dohodnuté parametry. Zhotovitel odpovídá za vady, které FVE měla v okamžiku předání a převzetí.
 2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na jednotlivé části FVE, které mají stanovenou záruční dobu záručním listem vystaveným ze strany třetích osob – dodavatelů a/nebo výrobců takových částí anebo jak jsou specifikovány ve Smlouvě (dále také jen „Záruka“). Na ostatní části FVE, ke kterým takové záruční listy poskytnuty nejsou, stejně jako na FVE jako celek, se vztahuje výlučně možnost reklamace v rámci dvouleté reklamační doby.
 3. Záruční doba Objednateli začíná od podepsání předávacího protokolu.
 4. Záruční doba se při odpovědnosti za vady nestaví ani neprodlužuje
 5. Záruka ani možnost reklamace FVE nebo jejích částí se nevztahuje na vady a poškození způsobené zejména:
 6. a) běžným opotřebením způsobeným obvyklým používáním;
 7. b) mechanickým poškozením;
 8. c) chybnou a neodbornou manipulací s FVE nebo částí jinou osobou než Zhotovitelem;
 9. d) nevhodným používáním FVE, vedlo-li k jeho poškození;
 10. e) působením třetích osob s výjimkou zásahů schválených Zhotovitelem;
 11. f) živelnou pohromou či jinou vnější událostí;
 12. g) provedením servisního zásahu na FVE nebo části FVE bez výslovného písemného souhlasu Zhotovitele třetí stranou nebo Objednatelem;
 13. h) vady u FVE, jejíž cena byla sjednána jako nižší s ohledem na ty vady, pro které byla nižší cena Díla sjednána;
 14. Hodnoty, parametry a konkrétní provedení částí FVE se mohou lišit oproti hodnotám deklarovaným ve Smlouvě, pokud taková odchylka nemá vliv na výkon a účel FVE. Zhotovitel si vyhrazuje právo na změnu barevného provedení částí FVE. Barevné odlišnosti křemíkových destiček fotovoltaických panelů nepředstavují vady na FVE.

Obecná pravidla reklamace a uplatnění nároků z vad Díla:

 1. Objednatel je povinen u Zhotovitele písemně reklamovat vady FVE, které nebylo možné zjistit při převzetí FVE, a to bezodkladně. Pokud je na některé komponenty poskytnuta delší záruka než 24 měsíců, je Objednatel oprávněn uplatňovat u Zhotovitele tyto záruky dle záručních lhůt jednotlivých výrobců. Objednatel je povinen vady Díla reklamovat písemně emailem na info@projectzero.cz.

V rámci Reklamace Objednatel sdělí:

 1. a) číslo Smlouvy;
 2. b) místo instalace FVE;
 3. c) svoje kontaktní údaje, jméno, příjmení, telefon a emailovou adresu;
 4. d) detailní popis vady a její projevy včetně doplnění o fotografie/videa, pokud je možné reklamovanou vadu zachytit pomocí fotografie/videa.
 5. V případě náhradní dodávky anebo výměny vadné části FVE za bezvadné je Objednatel povinen vrátit reklamované části FVE Zhotoviteli zásadně ve stavu a množství, v jakém je převzal od Zhotovitele s přihlédnutím k jejich běžnému opotřebení.

Uplatnění nároků z vad FVE Objednatelem po předání FVE nebo v záruční době:

 1. V případě oprávněné reklamace je Objednatel oprávněn uplatňovat následující nároky:
 2. a) bezplatné odstranění vady FVE, která je odstranitelná: pokud Objednatel nemůže FVE řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, má Objednatel právo na dodání nové součásti FVE, která nahradí tu, vykazující vady. Opakovaným výskytem vady se pro účely tohoto ustanovení rozumí alespoň trojnásobný výskyt;
 3. b) přiměřenou slevu z ceny Díla v případě nepodstatné neodstranitelné vady;
 4. c) právo na odstoupení od smlouvy v případě podstatné neodstranitelné vady: v případě, že by Zhotovitel neodstranil skutečně existující vadu Díla, která byla včas a řádně uplatněna, do 3 měsíců od písemného nahlášení takové vady Objednatelem nebo se jedná o podstatnou a zároveň neodstranitelnou vadu Díla, může Objednatel požadovat slevu z ceny Díla v přiměřené výši, případně od Smlouvy odstoupit.
 5. Zhotovitel je oprávněn odstranit vadu FVE také prostřednictvím náhradního řešení, a to i za použití jiných druhů komponentů FVE tak, aby mělo Dílo minimálně vlastnosti deklarované Smlouvou. Náhrada vadných komponentů za výkonnější nebo za komponenty od jiných výrobců se stejnými parametry není považována za vadu Díla.
 6. Týká-li se vada jen oddělitelné součásti FVE, může Objednatel požadovat jen výměnu této součásti.
 7. Objednatel není oprávněn ve smyslu ust. § 2615 odst. 2 Občanského zákoníku požadovat provedení náhradního Díla, neboť vzhledem k jeho povaze jej nelze odevzdat (vrátit) Zhotoviteli.
 8. Zhotovitel oznámí Objednateli bezodkladně stanovisko k reklamaci a jejímu vyřízení a sepíše ve smyslu ust. § 2173 občanského zákoníku protokol (dále také jen „Reklamační protokol“) obsahující alespoň následující:
 9. a) datum uplatnění reklamace (datum přijetí vytčení vad);
 10. b) důvody reklamace;
 11. c) způsob vyřízení reklamace požadovaný Objednatelem;
 12. d) výsledek prohlídky reklamovaného Díla anebo jeho části Zhotovitelem nebo jeho smluvním partnerem;
 13. e) zdůvodnění oprávněnosti a způsob jejího vyřízení, nebo zdůvodnění zamítnutí
 14. V odůvodněných případech je Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli sjednání delší lhůty pro vyřízení reklamace, než která je stanovena výše a takovou žádost Objednateli odůvodnit (zejména se jedná o prodloužení z důvodu řádnosti provedení technologických procesů nebo klimatických podmínek pro provádění prací).
 15. Zhotovitel je povinen zaslat Reklamační protokol Objednateli na emailovou adresu Objednatele anebo v písemné podobě na adresu Objednatele uvedenou ve Smlouvě. Objednatel je oprávněn požadovat zaslání písemného vyhotovení Reklamačního protokolu na jeho adresu uvedenou v oznámení reklamovaných vad.
 16. V závislosti na posouzení reklamace ze strany Zhotovitele může být se souhlasem Objednatele dohodnut i jiný způsob vyřízení reklamace než ten, který výslovně zvolil (pokud je volba způsobu vyřízení reklamace na Objednateli).

Odpovědnost za škodu:

Zhotovitel je odpovědný za škody na majetku objednatele, které vznikly prokazatelně v důsledku provádění díla a je povinen je na své náklady odstranit. Pro tyto situace má zhotovitel zřízeno pojištění odpovědností za újmu (v rámci pojištění podnikání), pojistná smlouva č. 9020012874 u Direct pojišťovny.

Mimosoudní řešení sporů:

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o dílo, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce.

 

13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Obecné ustanovení:

 1. a) V případě, že na základě Žádosti o připojení zdroje k Distribuční soustavě, není vydána Smlouva o připojení k Distribuční soustavě, nebo na základě výše uvedené žádosti je zjištěno, že kapacita Distribuční sítě není dostačující, je Zhotovitel oprávněn odstoupit od Smlouvy. V případě, že dojde k odstoupení od Smlouvy dle tohoto odstavce a), jsou si Smluvní strany povinny vrátit vše, co si v souvislosti se Smlouvou plnily s výjimkou uvedenou v následující větě, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů od zániku Smlouvy. Objednatel bere na vědomí, že Zhotoviteli v souvislosti se zpracováním a podáním Žádosti o připojení zdroje k Distribuční soustavě vznikly náklady ve výši 2.000,- Kč a Zhotovitel má vůči Objednateli nárok na jejich úhradu, s tím, že o tuto částku budou poníženy případné finanční prostředky, které by Zhotovitel měl vrátit Objednateli dle předchozí vě
 2. b) Každá Smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy pro podstatné porušení Smluvních povinností druhou Smluvní stranou, a to písemnou formou.
 3. c) V případě podstatného porušení Smlouvy kteroukoli smluvní stranou a odstoupení od Smlouvy jsou si Smluvní strany povinny vrátit vše, co si v souvislosti se Smlouvou plnily, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů od zániku Smlouvy.

Podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem:

Za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem se považuje:

 1. a) prodlení se zahájením realizace Díla delší než 30 kalendářních dnů z důvodů výlučně na straně Zhotovitele;
 2. b) prodlení s dokončením Díla delší než 30 kalendářních dnů z důvodů výlučně na straně Zhotovitele;
 3. c) prodlení s odstraněním odstranitelných vad FVE delší než 30 kalendářních dnů z důvodů výlučně na straně Zhotovitele;
 4. d) uvedení nepravdivých informací, které jsou významné pro obdržení Dotace

Podstatné porušení Smlouvy Objednatelem:

Za podstatné porušení Smlouvy Objednatelem se považuje, zejména:

 1. a) prodlení s úhradou peněžitých závazků delší než 30 kalendářních dnů;
 2. b) prodlení s poskytnutím součinnosti delší než 14 kalendářních dnů;
 3. c) prodlení s předáním Místa plnění delší než 14 kalendářních dnů;
 4. d) uvedení nepravdivých informací, které jsou významné pro obdržení

V případě podstatného porušení smlouvy Objednatelem je Zhotovitel oprávněn nárokovat si přiměřenou náhradu škody.

Absence možnosti Objednatele odstoupit bez udání důvodu:

Objednatel bere na vědomí, že není oprávněn odstoupit od Smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě čtrnácti dnů dle ust. § 1829 občanského zákoníku, neboť Dílo je prováděno dle požadavků a přání Objednatele a těmto požadavkům a přáním je Dílo přizpůsobeno ve smyslu ust. § 1837 písm. d) občanského zákoníku.

Smlouva o dílo může být ukončena na základě vzájemné dohody, v takovém případě jsou obě Smluvní strany oprávněny požadovat úhradu vzniklých nákladů.

 

14. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ, GDPR

A/ Poučení Zhotovitele jako správce osobních údajů Objednatele o jejich zpracování – Informace o zpracování osobních údajů

 1. Objednatel prohlašuje, že je oprávněn sdělovat Zhotoviteli při vyplňování Smlouvy kontaktní údaje dalších fyzických osob ve Smlouvě uvedených stejně jako tyto údaje sdělovat Zhotoviteli v souvislosti se Smlouvou.
 2. Zhotovitel užívá identifikačních a kontaktních údajů fyzických osob poskytnutých Objednatelem výlučně za účelem provedení Díla a komunikace s Objednatelem.
 3. Objednatel má právo na Zhotoviteli požadovat, aby mu poskytl přístup k jeho Osobním údajům zpracovávaným ve smyslu tohoto Poučení ve formě výpisu všech zpracovávaných Osobních údajů ve vztahu k jednotlivým účelům zpracování. Objednatel je rovněž oprávněn požadovat informaci o zpracovatelích, zpracovávajících na základě dohody se Zhotovitelem jeho Osobní údaje.
 4. Právo na výmaz svých Osobních údajů. Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli výmaz jeho Osobních údajů, pokud:
 5. a) tyto Osobní údaje přestaly být potřebné pro vymezené účely zpracování, nebo
 6. b) Objednatel odvolal svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů (byl-li předtím udělen) a pro toto zpracování neexistuje žádný jiný důvod, nebo
 7. c) Objednatel vznesl námitky proti zpracování Osobních údajů a neexistují žádné převažující důvody pro zpracování, nebo
 8. d) údaje musí být vymazány z důvodu splnění právní povinnosti Zhotovitele, nebo
 9. e) Osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.
 10. Objednatel souhlasí s pořízením fotografie nemovitosti se zrealizovanou FVE pro potřeby Zhotovitele, kdy je Zhotovitel oprávněn fotografie, bez bližší specifikace nemovitosti, využívat k reklamním účelům a prezentacím.
 11. Další informace ke zpracování osobních údajů naleznete na našich webových stránkách www.projectzero.cz v sekci Kontakty, GDPR.

B/ Zpracování osobních údajů Zpracovatelem

 1. Zhotovitel zpracovává osobní údaje samostatně. Pro účely revizních služeb předává osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, parametry a adresa umístění Díla, externímu zpracovateli. Zpracovatel je povinen při zpracování osobních údajů postupovat podle pokynů Zhotovitele a v souladu s nařízením GDPR a souvisejícími právními předpisy.
 2. Zhotovitel dále, pro účely zpracování podkladů pro Dotaci, konkrétně vypracování projektu, předává osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, titul, podpis, datum narození, rodné číslo, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, adresa umístění Díla, číslo bankovního účtu, u podnikajících osob dále IČO, DIČ, u právnických osob dále jméno a příjmení zastupující a kontaktní osoby a její funkce, externímu zpracovateli, vykonávajícímu projektové práce v oblasti energetiky. Zpracovatel je povinen při zpracování osobních údajů postupovat podle pokynů Zhotovitele a v souladu s nařízením GDPR a souvisejícími právními předpisy.
 3. Zhotovitel je oprávněn používat e-mailové adresy a adresy bydliště či sídla poskytnuté Objednatelem i po poskytnutí plnění ze Smlouvy pro účely zasílání informací o nabídkách služeb Zhotovitele a Objednatel se zasíláním těchto sdělení souhlasí včetně jejich zasílání v listinné podobě na adresu sídla či kontaktní adresu Objednatele, přičemž Objednatel je oprávněn kdykoliv další zasílání těchto informací na jeho e-mailovou nebo poštovní adresu odmítnout formou emailu zaslaného na e-mailovou adresu Zhotovitele.

 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V otázkách neupravených Smlouvou a těmito Podmínkami se práva a povinnosti mezi Smluvními stranami vycházející ze Smlouvy řídí výlučně podle právního řádu České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném a účinném znění.

Smluvní strany se zavazují řešit případné spory nejdříve vzájemným jednáním. Pokud jedna ze smluvních stran oznámí druhé straně, že považuje pokus o dohodu za nemožný, nebo odmítne s druhou stranou komunikovat, bude spor řešen příslušným soudem, případně jinými orgány určené zákonem, v souladu s právními předpisy České republiky.

V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo těchto Podmínek bude nebo stane se neplatným či neúčinným, nemá to vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení Smlouvy a těchto Podmínek.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky byly vydány a nabývají účinnosti dne 1.4.2023.